تبلیغات
✿ ♪ ♫ باور ♫ ♪ ✿

شارژ ایرانسل

فال حافظ

 

سه شنبه 17 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

وابسته

ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ آدم از روی دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﯾﮑﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ

 ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ از ﺗﺮس "واﺑﺴــــــــﺘـﮕﯽ"


سه شنبه 17 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

بیهودهﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ بستنیمان را ﮔﺎز ﻣﯽ زدﻧﺪ

 ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ

ﭼﻪ ﺑﯿﻬﻮدﻩ ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ…!

 روﺣﻤﺎن را ﮔﺎز ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﻢ!


سه شنبه 17 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

دنیا مال ماست!وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ اﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارﯾﻢ ﭘﺪر. ﻣﺎدر . ﻣﺎل . ﺛﺮوت .

و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ و از ان ﻣﺎ .

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻤﺮ، ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻣﺎل، ﺛﺮوت و ...

 و وﻗﺘﯽ ﺗﻪ ﺧﻂ رﺳﯿﺪی دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ اﻻ .اﻣﺎﻧﺖ داری


سه شنبه 17 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

زندگی!ﭼﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺰء ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد

ﺑﺪون ﭼﯿﺰای اﺿﺎﻓﻪ

ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺪر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد

ﻓﻘﻂ ﻣﺜﺒﺖ!

وﻟﯽ...

زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺶ از ادم رادﯾﮑﺎل ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ!

ﻫﺮ ﭼﯽ ﻫﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎز کوﭼﯿﮏ ﻣﯿﺸﯽ
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

یک نفر

یک نفر در هـمین نزدیکــی هاچــیزی به وسعت یک زنــدگی برایت جا گذاشته است

خیالـــت راحت باشد آرام چشم هایت را ببــند

یک نفر برای همه نگرانـــــی هایت بیــدار است

 یک نفر که از همه زیبایی های دنیــا تـنهـا تـــو را بـــــاور دارد ......


دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

خدا قوت...

ما در سـرزمینی ثـروتمنـد

با هـزاران درد و حسـرت ...

خــــــــدا قـوّت..................دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

صفا

اون قدیما

زندگی ها چه صفایی داشت! ولی ما...دوشنبه 16 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

آه


به نظر شما ارزش این لب خند چقدر است؟


یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

به همین سادگی...روزهاست که با تلفنم به کسی زنگ نمیزنم...

حتی تلفنم را نیز جواب نمیدهم...

چون قبل از برداشتن تلفن باید صدایم را عوض کنم و

کمی شادترش کنم...!!

و من...حوصله ی عوض کردن صدایم را ندارم

به همین سادگی...


یکشنبه 15 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

نه

بعضی وقت ها دلم میخواد

محکم بایستم و بگم :

نــــــــه !!

قاطی دنیا نـــمی شــم . . .


+ میخواهم خودم باشم و خودم.همین


شنبه 14 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

حکـــــــــــمدم از بازی حکم میزنی!

دم از حکم دل میزنی!

پس به زبان قمار برایت میگویم!

قمار زندگی را به کسی باختم که "تک" "دل" را با "خشت" برید!

جریمه اش یک عمر "حسرت" شد!

باخت زیبایی بود!

یاد گرفتم به "دل"،"دل" نبندم!

یاد گرفتم از روی "دل" حکم نکنم!

"دل" را باید "بــُـر" زد،

جایش "سنگ" ریخت که با "خشت"،"تک بـُـری" نکنند!


جمعه 13 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

شرم

شرم میکنم که

 وزن سیری ام را با ترازوی کودکِ گرسنه ی کنارِ پیاده رو بکشمجمعه 13 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

غیرت

گفت:که چی؟ هی جانباز جانباز ، شهید شهید!

میخواستن نرن! کسی مجبورشون نکرده بود که!

گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!

گفت:کی؟!!

گفتم:همون که تو نداریش!

گفت:من ندارم؟! چی رو؟!

گفتم:
غیرت!!


جمعه 13 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

روزگار

روزگارا


تو اگر سخت به من میگیری،

با خبر باش که پژمردن من آسان نیست،

گرچه دلگیر تر از دیروزم

گرچه فردای غم انگیز مرا میخواند

اما باور دارم دلخوشی ها کم نیست

زندگی باید کرد...


جمعه 13 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

ته نشین

آدمها می آیند،زندگی میکنند می میرند و می روند...

اما فاجعه ی زندگی تو آن هنگام شروغ میشو که

آدمی میرود اما نمی میرد!

می ماند

و نبودنش در بودنت چنان ته نشین میشود که

تو می میری در حالی که زنده ای.
جمعه 13 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

خوشبخت


خــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا ؛ اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو

 میشنـــوند :


 " عیــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش میکنیــــم " ...


چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

کدام دل؟؟؟
دلمان خوش است كه مینویسیم و دیگران میخوانند، و عده ای میگویند: آه چه زیبا!

و بعضی اشك میریزند و بعضی ها میخندند!

دلمان خوش است به دروغ هایی كه از راست بودن قشنگترند...

به شاخه گلی دل میبندیم و با جمله ای دل میكنیم...

دلمان خوش میشود به برآوردن خواهشی و چشیدن لذتی!

و وقتی چیزی مطابق میل ما نبود چقدر راحت پشت پا میزنیم به همه چیز...

و چه ساده میشكنیم همه چیز را...

حتی دلی را...

دلمان خوش است... اما كدام دل!!!.؟؟؟چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

مادربزرگ

گاهی اوقات ...

آدم دلش یک آشپزخانه آرام

یک لیوان چای

و مادربزرگش را می خواهد.


 + مادرم جای تو امروز بیشتر از همیشه خالیست!


چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

سکوت

ســـــــــــــکوت

با شمام......هیس

انسانیت خواب است!!چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

دنیای مجازی
"دنـیـایـــِ مـَجـازی" شـلـوغ تـریـن سـرزمـیـنِ تـنـهـایـی استـــ...

بـا هـمـه کَس هستـی و بـا هیــچ کـَس نـیـسـتـی


چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

میناجان تویی؟؟

اشتباهی خونه یه خانم مسنی رو گرفتم، اومدم معذرت‌خواهی کنم هی می‌گفت مینا ‌جان تویی؟

 هی می‌گفتم ببخشید مادر اشتباه گرفتم، باز می‌گفت مینا جان تویی مادر؟ می گفتم نه مادر جان

 اشتباه شده ببخشید! اسم سوم رو که گفت دلم شکست.. گفتم آره مادر جون، زنگ زدم

احوالتون رو بپرسم. اون قدر ذوق کرد که چشام خیس شد.چه ...++ دم همه ی اونایی که تو یه همچین روزی به خانه ی سالمندان سری میزنن گــــــرم.


سه شنبه 10 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

بزرگ شدیم!

یادت هست مادر؟

اسم قاشق را گذاشتی قطار...کشتی....هواپیما...

تا یک لقمه بیشتر بخورم!

یادت هست مادر؟

شدی خلبان....ملوان...

میگفتی بخور تا بزرگ بشی...

و من عادت کردم هرچیزی را بدون این که دوست داشته باشم قورت بدهم.

حتی بغض های نترکیده ام را...سه شنبه 10 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

زن و مردزن مخلوقی است که عمیق‌تر می‌بیند و

مرد مخلوقی است که دورتر را می‌بیند.

عالم برای مرد یک قلب است و

قلب برای زن عالمی است.سه شنبه 10 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

مادرم روزت مبارک

گفت با "مادر" جمله بساز

گفتم من با "مادر" جمله نمیسازم .... همه دنــــیـــامو میسازم
.+ خدایا خونمون بوی بهشت میده...
 هنوز قالی خونمون بوی بهشت میده آخه مامان صبح تا شب روی این قالی راه میره.... خدایا منو هیچوقت از بهشتم دور نکن...... آمین


+ مادرم روزت مبارک...همین
دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

لطفا...!بَعضی چیزها گـُفتَن ندارد

امـ ـآ ...

فـ ـهمیدن کـِ دارد

بـعضی چــیزها رآ نـگفته بـفَهم

لـُطفاً ... !


دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

ذاتﻗﺒﻮﻝ.. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ،

 ﻫﻤﺶ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﺭﮐﺪﺍﺭ ﻣﯿﭙﻮﺷﯽ..

ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻨﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺎﻭﻡ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﭼﺮﻡ ﺧﺎﻟﺼﻪ...

ﺫﺍﺕ ﺁﺩﻡ ﻣﻬﻤﻪ.


دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

خسرو

خسرو شکیبایی با اون صدای طلاییش می گفت:

بعضی وقت ها یکی یه طوری می سوزونت

که هزار نفر نمیتونن خاموشت کنن

بعضی وقت ها یکی طوری خاموشت میکنه

که هزار نفر نمیتونن روشنت کنن.

زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد نیست.


دوشنبه 9 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

رفتن


ی
ــــــﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷــــــﻪ ...

ﻣﻮﻧﺪﻧــــــﻲ ﺑـــﺎ " ﻟﮕــــــﺪﻡ " ﻧﻤﻴــــــﺮﻩ ...

ﺭﻓﺘﻨــــــﯽ ﻫـــﻢ ﺑـــﺎ " ﺧﻮﺍﻫــــــﺶ " ﻧــــﻤﯽ ﻣﻮﻧــــــﻪ ........!


یکشنبه 8 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

دیـــــــــــــــــره

خیلی دیره ؛

وقتی که تازه می فهمی اونی که از همه ساکت تر بود ،

بیشتر از همه دوستت داشت ،

ولی تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود !!!یکشنبه 8 اردیبهشت 1392
ن : افتخاری نظرات

درس

برخی آدمــــها به یک دلیل از مسیر زندگی ما مـیگذرند و میروند

تـا به مـا درسهایی بیاموزند

که اگـــــر می ماندند

هرگز یـــــاد نمی گرفتیــــم !!زنده یاد خسرو شکیبایی

( تعداد کل صفحات: 10 )

[ ... ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ ... ]